English site

Rejsebetingelser
Rejsebetingelserne gælder som aftalegrundlag mellem dig som kunde og TIMBUKTU (Dansk Adventure Kompagni) som rejseudbyder. Det er en god ide, at du læser rejsebetingelserne igennem, så du ved, hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer.

Alle rejsearrangementer solgt i Danmark er underlagt ”Lov om pakkerejser” for at yde dig som kunde bedst mulig forbrugerbeskyttelse. Det vil sige, at når du køber en rejse hos TIMBUKTU, så er vi underlagt visse bestemmelser.

Hos TIMBUKTU består aftalegrundlaget mellem dig som kunde og os som udbyder af vores generelle rejsebestemmelser samt de informationer du finder på faktura, pakkelister, dag-til-dag programmer og hjemmeside. 

Generelle bestemmelser
Rejser og ture med TIMBUKTU gennemføres efter de af forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser sammen med vores øvrige rejsebestemmelser.

Rejsegarantifonden
TIMBUKTU som er en del af Dansk Adventure Kompagni er medlem af rejsegarantifonden, medlemsnummer 2314

Bestilling og reservation af rejse
En rejse kan bestilles pr. mail, brev eller telefonisk til TIMBUKTU. Reservationen er først gældende, når du har modtaget bekræftelse af TIMBUKTU. Herefter er reservationen gældende frem til datoen for indbetaling af enten depositum eller det fulde beløb, som det fremgår af faktura. Husk altid at oplyse fakturanummer ved indbetaling.

Rejsens pris
Rejsens pris omfatter de i prislisten/tilbuddet eller eventuel aftalebekræftelse, nævnte ydelser, der er indeholdt i rejseprisen.

Da der efter d. 1. jan. 2010 blev indført nye skralde- og miljøregler, er vi blevet nødsaget til at pålægge alle rejser et Miljø- og portotillæg på 22 DKK (2012). Beløbet vil fremgå af din faktura.

Depositum
Reservationen er ikke bindende for nogle parter, før depositum er indbetalt. Det er vigtigt at bemærke, at beløbet skal være TIMBUKTU i hænde på den anfærte indbetalingsdato.

Depositum er altså ikke indbetalt rettidigt, hvis beløbet først overføres den pågældende dato. Har vi ikke modtaget din indbetaling kan du ikke forvente, at din reservation er gældende. Såfremt rejsen sælges til anden side tilbagebetales det overførte depositum. Dato for indbetaling af depositum fremgår af faktura.

Slutindbetaling
Restbeløbet skal indbetales rettidigt, således at beløbet er TIMBUKTU i hænde på datoen for indbetalingsfristen. Såfremt beløbet ikke er os i hænde rettidigt forbeholder vi os ret til at sælge pladsen til anden side. Du vil da få det indbetalte depositum retur mod et administrationsgebyr på 300 kr.

HUSK at oplyse navn, og fakturanummer ved indbetaling. 

Hvis du som kunde ønsker at overdrage din rejse/tur
Hvis du bliver forhindret i at deltage i en rejse har du som udgangspunkt ret til at overdrage din rejse til en anden deltager, der opfylder kravene for deltagelse i rejsen; dvs. erfaring, køn, form og udstyr. Du skal under alle omstændigheder give TIMBUKTU besked herom samt navn på personen, hvortil rejsen overdrages.

I forbindelse med rejser, hvori der indgår flybilletter, skibstransport, bustransport mv. kan overdragelse kun ske såfremt flyselskabet og andre leverandørers betingelser tillader navneændringer i flybilletter mv.. Det er deres til enhver tid gældende regler, der gælder.

Såfremt dette er tilladt vil eventuelle udgifter i forbindelse med dette tilfalde kunden ligesom TIMBUKTU kræver et ombestillingsgebyr på kr. 300 til administration. Hvis du overdrager din rejse til en anden og ønsker at rejsedokumenter, pakkelister mv. fremsendes til den nye deltager, gør vi dette mod et administrationsgebyr på kr. 85.

Afbestilling

Europa:
Her anbefaler vi at du tegner en års-afbestillingsforsikring.

Hvis du ved bestilling af rejsen har købt en sygdomsafbestillingsforsikring, indebærer dette, at du indtil afrejsen kan afbestille rejsen pga. af sygdom og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for sygdomsafbestillingsforsikringen. Hvis afbestillingen først sker efter afrejsen, dækker sygdomsafbestillingsforsikringen ikke. Ved tegnelse af en års-afbestillingsforsikring tilbagebetales forsikringen ikke, selvom TIMBUKTU må aflyse rejsen. TIMBUKTU formidler forsikringer via Gouda rejseforsikring.

Oversøiske rejsemål:
Her anbefaler vi at du tegner en sygdoms-afbestillingsforsikring til 6% af rejsens pris pr. person, der dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, rejseledsager, ægtefælle, børn eller forældre. Udover dette henvises til policebetingelse nr. 712 i "Gouda Rejseforsikrings Afbestillingsforsikring".

En afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen og beløbet indbetales samtidig med første indbetaling vedrørende rejsen. Beløbet kan ikke kræves tilbagebetalt.

I tilfælde af pludselig opståede uroligheder på rejsemålet kan kunden indenfor 14 dage før afrejse frit afbestille sin rejse. Forudsætningen herfor er dog, at man fra offentlig myndighed, såsom Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne, har frarådet rejser til det pågældende område.

Ændring
Med mindre andet er anført gælder følgende: Ved ændring af rejse mere end 28 dage før afrejse opkræves et gebyr på DKr. 500,- pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling.

Prisændringer
Alle priser er baseret på de gældende tariffer og valutakurser, den dato tilbuddet/fakturaen er dateret, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer i transportomkostninger, lufthavnsafgifter, valutakurser, skatter, gebyrer, afgifter eller lignende.

En forhøjelse skal varsles snarest muligt og mindst 14 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af den averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen.

Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger DKr. 100,- pr. person. 

Arrangørens ansvar
TIMBUKTU er i medfør af pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen. TIMBUKTU er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge.

Forsikring
Da det gule sygesikringskort ikke dækker for skader sket under rejser udenfor Europa, anbefaler vi på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring med højeste dækning. En rejseforsikring dækker sygdoms- og hjemtransportomkostninger.

Materiale angående priser og betingelser kan rekvireres hos TIMBUKTU. Hvis du ikke har en rejseforsikring, er du/den rejsende selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs.

Kundens forpligtelser
Du er som kunde forpligtet til:

- at sørge for ved bestilling at opgive korrekt navn i fuldstændig overensstemmelse med navn i pas. Grundet en skærpet politik fra luftfartsselskabernes side kan det ikke garanteres at det opgivne navn kan rettes. Skulle det være muligt må der påregnes et gebyr. Gebyret er afhængigt af billettype/luftfartsselskab – dog minimum DKr. 300,-

- at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.

- at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejsen og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv.

- at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.

- at overholde de af arrangøren angivne regler for genbekræftelse af ruteflyvninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejselederassistance. 

Undladelse af bekræftelse (RECONFIRMATION) betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de resterende pladser til anden side. Kunden kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følgevirkninger, den manglende overholdelse af genbekræftelsen medfører.

Enkelte luftfartsselskaber kræver ikke genbekræftelse, når dette er tilfældet vil det fremgå af afrejseinformationen.

- at holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter i tilfælde af, at man har booket en rundrejse på egen hånd eller af andre grunde har fjernet sig fra sin rejsegruppe, ved 24 timer før det i rejseplanen angivne tidspunkt at tage kontakt med arrangørens i rejseplan opgivne repræsentant på den angivne adresse og/eller telefon eller faxnummer.

- at ved bestilling oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så TIMBUKTU kan give fornøden vejledning. Udelades sådanne oplysninger, og sker der eventuelt afvisning ved grænsen, fordi de nødvendige indrejsekrav ikke er opfyldt, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør/TIMBUKTU.

Uudnyttede ydelser
Uudnyttede ydelser refunderes ikke.

Reklamationv
Klager over mangler ved rejsen skal meddeles indenfor rimelig tid efter at manglen er konstateret, så TIMBUKTU har mulighed for straks at afhjælpe manglen. Krav angående mangler som ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være TIMBUKTU i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning.

Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed kan denne indbringe klagen for Rejseankenævnet, Skodsborgvej 48C 1s., 2830 Virum.

TIMBUKTU v/TIMBUKTU/Travelling Heels er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 2314).

Værnetingsregler og lovvalg
Værneting: Sø- og Handelsretten, København. Ethvert krav mod TIMBUKTU v/TIMBUKTU/Travelling Heels skal afgøres efter dansk ret.

Version 01/09/11

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2314